SAJT VIZNI REŽIM MOJE PUTOVANJE AMBASADE AMBASADE SRBIJE DOKUMENTA, ZAKONI I PROPISI INFORMACIJE IZRADA SAJTA
SAJT VIZNI REŽIM MOJE PUTOVANJE AMBASADE AMBASADE SRBIJE DOKUMENTA, ZAKONI I PROPISI INFORMACIJE IZRADA SAJTA

Autor Tema: Carina-korisni saveti  (Pročitano 12924 puta)

Van mreže Simon

 • Global Moderator
 • *****
 • Poruke: 706
 • Karma: +2/-0
Carina-korisni saveti
« poslato: April 12, 2010, 11:33:36 posle podne »
Carinjenje u putničkom prometu

Roba namenjena za korišćenje u sopstvenom domaćinstvu koju fizička lica unose u putničkom prometu ili primaju iz inostranstva u poštanskom saobraćaju, čija vrednost ne prelazi 3000 evra, osim robe koja je u skladu sa odredbama Carinskog zakona i robe za koju je u Carinskoj tarifi predviđena stopa carine ’’slobodno’’, može se cariniti u tzv. ’’skraćenom postupku’’, primenom jedinstvene carinske stope u visini od 10 %.

Za robu koja je ocarinjena u skraćenom carinskom postupku ovlašćeni carinski službenik popunjava Obračun uvoznih dažbina za robu koju putnici sa sobom nose (CPD). Putnik se izjašnjava da li je saglasan sa nalazom ovlašćenog carinskog službenika u pogledu količine, vrste, kakvoće robe i carinske vrednosti robe, kao i u pogledu iznosa uvoznih i drugih dažbina. Ako se putnik saglasi sa nalazom ovlašćenog carinskog službenika, po izvršenom plaćanju ovlašćeni carinski službenik predaće putniku overeni primerak Obračuna uvoznih dažbina i staviti mu robu na raspolaganje.

Ako se putnik ne saglasi sa nalazom ovlašćenog carinskog službenika ili ne plati ukupan iznos uvoznih dažbina, dužan je da carinskom organu podnese sažetu deklaraciju radi stavljanja robe u odgovarajući carinski postupak kod granične ili druge carinarnice.

Za robu koja se unosi u putničkom prometu, a čija vrednost prelazi 3000 evra, sprovodi se redovan postupak uvoza (uz podnošenje Јedinstvene carinske isprave) kod nadležne carinarnice i uz primenu stopa propisanih Zakonom o carinskoj tarifi za konkretnu robu.

Takođe, za robu (bez obzira na njenu vrednost) koju fizička lica unose u putničkom prometu, a izjasne se - deklarišu za carinjenje (cele ili dela robe) u redovnom postupku uvoza, primeniće se stopa carine utvrđena Carinskom tarifom.

Elektronsko podnošenje dokumenata

Carinskim zakonom je predviđena mogućnost upotrebe informacionih tehnologija i komunikacije sa Upravom carina elektronskim putem, kao i podnošenje carinske deklaracije elektronskom razmenom podataka.

Uvođenje elektronskog podnošenja carinskih dokumenata je od izuzetnog značaja za učesnike u carinskom postupku kao i za Upravu cairina zbog niza prednosti, od kojih su najznačajnije:

• otklanja se jedno od najvećih uskih grla u sprovođenju carinskog postupka - unos podataka iz carinske dokumentacije u ISCS;
• veliki broj carinskih radnika koji je unosio podatke iz carinske dokumentacije u ISCS može se rasporediti na druge poslove;
• učesnicima u carinskom postupku se omogućavaju značajne uštede;
• stvaraju se tehnički preduslovi za savremeno sprovođenje carinskog postupka na osnovu pojednostavljene deklaracije;
• stvaraju se tehnički preduslovi za realizaciju projekta "jednog elektronskog prozora" (single electronic window), koji treba dodatno da ubrza sprovođenje celokupnog postupka.

Uprava carina je izvršila dopune i izmene informacionog sistema carinske službe tako da je omogućila podnošenje ЈCI i sažete deklaracije elektronskim putem.

Zahteve za odobrenje elektronskog podnošenja dokumenata Uprava carina prima od 07.07.2005. godine. Zahtev se podnosi Upravi carina - Sektoru za informacione tehnologije, Novi Beograd, Narodnih Heroja 63.

Pri podnošenju zahteva neophodno je priložiti dokaz o uplati administrativne takse iz tarifnog broja 1, tačka 1 Zakona o republičkim administrativnim taksama, u iznosu od 200,00 dinara na račun 840-742221843-57.

Uprava carina će prema svojim tehničkim mogućnostima omogućiti svim zainteresovanim da se postupno uključe u elektronsko podnošenje dokumenata.

U skladu sa planovima razvoja informacionog sistema Uprava carina će do kraja godine obezbediti tehničke preduslove da se u elektronsko podnošenje dokumenata mogu uključiti svi učesnici u carinskom postupku.

Provera stanja bankarskih garancija

Uprava carina Republike Srbije od 05.06.2009.godine pruža uslugu koja omogućava proveru stanja konkretne bankarske garancije putem SMS-a, kao i putem govornog automata.
Svi zainteresovani podnosioci bankarskih garancija mogu se prijaviti Sektoru za informacione tehnologije za korišćenje ove usluge. Pored PIB–a preduzeća, neophodno je da podnosilac navede i sve brojeve telefona sa kojih će koristi ove usluge, kao i tip usluge (SMS, govorni automat ili obe).
Svaki korisnik će moći da proverava stanje samo svojih bankarskih garancija, pri čemu treba imati u vidu da se radi o podacima koji se ažuriraju više puta dnevno.
Ukoliko korisnik ove usluge ispravno unese PIB i identifikacioni broj garancije i ako pozove, tj. pošalje poruku sa registrovanog telefona, dobiće preciznu informaciju o trenutno raspoloživom ili prekoračenom iznosu konkretne garancije.
Napominjemo da se provera stanja bankarskih garancija može vršiti samo za bankarske garancije za tranzit i puštanje robe u slobodan promet.
Za dodatne informacije se možete obratiti elektronskom poštom na adresu epd@carina.rs ili na telefon  011/2015-888 i  011/2015-888 od 7-21.

Privremeni unos predmeta

PRIVREMENI UVOZ
Pravo na privremeni uvoz predmeta za potrebe domaćinstva (uključujući i putničko motorno vozilo) uz potpuno oslobodjenje od plaćanja uvoznih dažbina ima strano fizičko lice koje ima odobren privremeni boravak u našoj zemlji duži od 3 meseca, isključivo za vreme boravka u našoj zemlji.

Kada prestanu razlozi za produženje roka privremenog uvoza (npr. sticanjem državljanstva, odobrenjem stalnog nastanjenja ili stranka ne želi više da drži robu na statusu privremenog uvoza i sl.) privremeno uvezena roba mora se definitivno ocariniti ili vratiti u inostranstvo.

NAPOMENA: kada je predmet privremenog uvoza putničko motorno vozilo, postupak privremenog uvoza carinarnica može odobriti samo ako je to vozilo proizvedeno u skladu sa propisanom normom EURO 3.
 
PRIVREMENI UNOS PREDMETA
Domaći i strani državljani koji dolaze na privremeni boravak u našu zemlju mogu privremeno uneti predmete koji su im potrebni za vreme tog boravka.
Predmeti se upisuju u obrazac broj 7 – Spisak stvari koje putnik privremeno unosi, sa podacima o putniku i robi koji će omogućiti identifikaciju.
Spisak potpisuje i overava pečatom carinski službenik, a u putnu ispravu putnika, na strani zabeleške, se upisuje oznaka «PUR» (privremeno uneo robu) sa datumom i potpisom.
Privremeno uneta roba mora se vratiti u inostranstvo prilikom prvog izlaska iz zemlje i tom prilikom se poništava upisana oznaka «PUR».

NAPOMENA: Putnik privremeno unetu robu može prijaviti radi carinjenja i u carinarnici. Carinarnica koja carini predmete unete po obrascu broj 7 – poništiće oznaku «PUR». Međutim, ako putnik carini samo deo predmeta koje je privremeno uneo, carinski službenik na spisak stvari stavlja broj i datum deklaracije i vrstu postupka, vraća spisak putniku i ne poništava zabelešku «PUR» - to će se uraditi prilikom vraćanja ostatka robe u inostranstvo na odgovarajućem graničnom prelazu. Ako putnik prilikom napuštanja carinskog područja ne prijavi carinskom organu da iznosi robu koju je privremeno uneo po ovom spisku ili ne pruži dokaz da je ta roba ocarinjena, smatraće se da te predmete nije izneo i carinski organ će pokrenuti prekršajni postupak.
Spisak stvari koje putnik privremeno unosi - obrazac (http://www.carina.rs/lat/Dokumenti%20i%20obrasci%20latinica/SpisakStvariKojePutnikPrivremenoUnosi.pdf)

Privremeni iznos predmeta

PRIVREMENI IZVOZ
U skladu sa odredbama Zakona o spoljnotrgovinskom poslovanju, fizička lica u spoljnotrgovinskom prometu imaju ista prava kao u unutrašnjem prometu, pod uslovom da u tom prometu učestvuju za sopstvene potrebe.

Shodno tome, fizička lica mogu privremeno izvesti robu koja je namenjena njihovim sopstvenim potrebama.

Postupak privremenog izvoza sprovodi nadležna carinarnica po podnetom pismenom zahtevu stranke (izvozna ЈCI). Privremeno izvezena roba vraća se u zemlju u roku i na način kako je to odredio carinski organ, u skladu sa važećim propisima.
 
PRIVREMENI IZNOS PREDMETA
Uredbom o carinski dozvoljenom postupanju sa carinskom robom, puštanju carinske robe i naplati carinskog duga ("Sl.glasnik RS", broj 127/03, 63/04, 104/04) data je mogućnost da domaći i strani državljani s prebivalištem u našoj zemlji mogu pri odlasku u inostranstvo, pored predmeta ličnog prtljaga, privremeno izneti i predmete koji su im potrebni za vreme boravka u inostranstvu. Ovi predmeti prijavljuju se carinarnici pismeno, popunjavanjem Spiska stvari koje putnik privremeno iznosi (Obrazac - prilog broj 5), koji po sravnjivanju podataka iz Spiska s predmetima overava carinarnica. U spisak se unose lični podaci putnika, kao i podaci o robi na osnovu kojih se može utvrditi bliža identifikacija (marka, serija, broj...).
Spisak stvari koje putnik privremeno iznosi - obrazac (http://www.carina.rs/lat/Dokumenti%20i%20obrasci%20latinica/SpisakStvariKojePutnikPrivremenoIznosi.pdf)


Van mreže Simon

 • Global Moderator
 • *****
 • Poruke: 706
 • Karma: +2/-0
Odg: Carina-korisni saveti
« Odgovor #1 poslato: April 12, 2010, 11:38:16 posle podne »
Carinske povlastice za fizička lica
Carinskim zakonom propisane su sledeće povlastice za fizička lica:

1. Putnici koji dolaze iz inostranstva – na predmete koji služe njihovim ličnim potrebama za vreme putovanja (lični prtljag), nezavisno od toga da li ih nose sa sobom ili su ih dali na prevoz vozaru;
2. domaći putnici, pored predmeta ličnog prtljaga - na predmete koje unose iz inostranstva, ako nisu namenjeni preprodaji;
3. strani državljani koji su dobili državljanstvo i strani državljani koji su dobili azil, odnosno odobrenje za stalno nastanjenje u Srbiji – na predmete za svoje domaćinstvo, osim na putnička motorna vozila;
3a. domaći državljani-članovi posada domaćih brodova i domaći državljani, koji su po ma kom osnovu bili na radu u inostranstvu neprekidno najmanje dve godine – na predmete domaćinstva, osim na motorna vozila;
4. domaći i strani državljani – na predmete koje prime iz inostranstva u pošiljkama;
5. domaći i strani državljani – na lekove za ličnu upotrebu koje primaju iz inostranstva u pošiljkama;
6. domaći državljani i stalno nastanjeni strani državljani – na predmete nasleđene u inostranstvu;
7. domaći državljani, stalno nastanjeni strani državljani, preduzeća, zajednice i druge organizacije – na odlikovanja, medalje, sportske trofeje, i druge predmete koje dobijaju u inostranstvu na takmičenjima, izložbama i priredbama od međunarodnog značaja;
8. naučnici, književnici i umetnici – na sopstvena dela koja unose iz inostranstva;
9. domaći državljani koji žive u pograničnom pojasu – na proizvode zemljoradnje, stočarstva, ribarstva, pčelarstva i šumarstva dobijene sa svojih imanja koja se nalaze u pograničnom pojasu susedne države, kao i na priplod i ostale proizvode dobijene od stoke koja se zbog poljskih radova, ispaša ili zimovanja nalazi na tim imanjima;
10. vozači motornih vozila – na gorivo i mazivo u rezervoarima koji su fabrički ugrađeni u motorno vozilo;
11. invalidi – na ortopedska i druga pomagala koja služe kao zamena telesnih organa koji nedostaju, odnosno oštećenih telesnih organa i na rezervne delove i potrošni materijal za korišćenje tih pomagala;
11a. osobe sa invaliditetom sa telesnim oštećenjem od najmanje 70%, vojni invalidi od prve do pete grupe, civilni invalidi rata od prve do pete grupe, slepa lica, lica obolela od distrofije ili srodnih mišićnih i neuromišićnih obolenja, od paraplegije i kvadriplegije, cerebralne i dečije paralize i od multipleks skleroze, roditelji višestruko ometene dece, koja su u otvorenoj zaštiti, odnosno o kojima roditelji neposredno brinu – na putničke automobile, koje unesu ili prime iz inostranstva za ličnu upotrebu;
12. invalidi I i II kategorije, kao i lica čiji stepen invaliditeta odgovara invaliditetu I i II kategorije, koji se posle sprovedene profesionalne rehabilitacije osposobe za određenu delatnost – na opremu za vršenje te delatnosti koja se ne proizvodi u Srbiji;
13. organizacije lica sa posebnim potrebama (gluvi i nagluvi, slepi i slabovidni, distrofičari, paraplegičari, oboleli od neuromišićnih bolesti i dr.), odnosno članovi tih organizacija – na specifičnu opremu, uređaje i instrumente i na njihove rezervne delove i na potrošni materijal za korišćenje te opreme koja se ne proizvodi u Srbiji;
14. građani na specifičnu opremu, uređaje i instrumente za zdravstvo i na rezervne delove i potrošni materijal za korišćenje te opreme, za ličnu upotrebu, koji se ne proizvode u Srbiji.

Takođe su prema odredbama čl. 191. Carinskog zakona oslobođeni od plaćanja uvoznih dažbina strana lica i to:
1. Šefovi stranih država, izaslanici šefova stranih država u specijalnoj misiji, kao i članovi njihove pratnje – na predmete namenjene službenoj i ličnoj upotrebi;
2. šefovi stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava i članovi njihovih užih porodica – na predmete namenjene ličnoj upotrebi.

U skladu sa odredbama međunarodnih ugovora oslobođeni su od plaćanja carine:
1. Diplomatsko osoblje stranih diplomatskih predstavništava i članovi njihovih užih porodica – na predmete namenjene ličnoj upotrebi;
2. osoblje stranih diplomatskih i konzularnih predstavništava na predemte domaćinstva.

O načinu sprovođenja odgovarajućeg carinskog postupka u skladu sa propisanim povlasticama detaljnije se možete informisati na ovom linku:
http://www.carina.rs/Dokumenti%20i%20obrasci/Carinske%20povlastice%20u%20putnickom%20prometu%20-%20cyr.pdf

Van mreže Simon

 • Global Moderator
 • *****
 • Poruke: 706
 • Karma: +2/-0
Odg: Carina-korisni saveti
« Odgovor #2 poslato: April 12, 2010, 11:40:06 posle podne »
Oslobođenja u putničkom prometu

- Oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina putnici (domaći i strani) koji dolaze iz inostranstva na predmete koji služe njihovim ličnim potrebama za vreme putovanja (lični prtljag), nezavisno da li ih nose sa sobom ili su ih dali na prevoz vozaru, kao i to da li dolaze istim prevozom kao i putnik ili drugim prevoznim sredstvom.
Ovu carinsku povlasticu poznaju savremena carinska zakonodavstva i u stalnom su nastojanju da se proširi krug predmeta koji imaju tretman ličnog prtljaga.
Carinskim zakonom nije definisan pojam ličnog prtljaga, niti je bliže određen. Šta se smatra ličnim prtljagom ceni se u svakom konkretnom slučaju. Zavisi od godišnjeg doba, zanimanja putnika, svrhe, trajanja putovanja i slično.
Prema opšte usvojenoj praksi lični prtljag su predmeti odevanja, lične higijene, ishrane, razna tehnička roba, sportski rekviziti koji su potrebni za to putovanje, lek i slično.

Postupak za priznavanje povlastice na lični prtljag koji korisnik povlastice nosi sa sobom u potpunosti je pojednostavljen, tako da se u putničkom prometu ceo postupak okonča u toku carinskog pregleda (bez podnošenja zahteva i bez donošenja formalnog rešenja o oslobođenju od plaćanja carine).

Kada je lični prtljag putnika dat na prevoz drugim prevoznim sredstvom, poštom ili na drugi način, njen primalac ne prisustvuje carinskom pregledu robe u postupku carinjenja i nije u mogućnosti da odmah ukaže da je i šta je njegov lični prtljag. Korisnik ove povlastice na zahtev carinskog organa podnosi odgovarajući dokaz da se radi o njegovom ličnom prtljagu (npr. izajva putnika). Na osnovu podnetih dokaza carinarnica oslobađa putnika plaćanja uvoznih dažbina na lični prtljag.

U skladu sa (međunarodnom) Konvencijom o carinskim olakšicama u turizmu i našim propisima, kao predmet ličnog prtljaga može se uvesti i 1 parfem, 1 toaletna voda, 1 litar žestokog alkoholnog pića, duvanske prerađevine u količini od 200 cigareta ili 50 cigara ili 250 gr duvana ili ukupno 250 gr od svih ovih proizvoda; lekovi u količini za potrebnu terapiju. Za lek koji putnik unosi nije potrebno podnositi lekarski recept.

- Domaći putnici, pored predmeta ličnog prtljaga oslobođeni su od plaćanja uvoznih dažbina na predmete koje unose iz inostranstva, ako nisu namenjeni preprodaji, do ukupne vrednosti tih predmeta od 100 evra , u dinarskoj protivvrednosti.


Van mreže Simon

 • Global Moderator
 • *****
 • Poruke: 706
 • Karma: +2/-0
Odg: Carina-korisni saveti
« Odgovor #3 poslato: April 12, 2010, 11:46:52 posle podne »
Pravo na refakciju PDV-a
 U skladu sa odredbama Zakona o porezu na dodatu vrednost pravo na refakciju poreza na dodatu vrednost imaju strani državljani koji iznose kupljena dobra u vrednosti preko 150 evra (uključujući PDV), u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije, i ukoliko ta dobra iznose u roku od 3 meseca od dana kupovine.
Ukoliko prilikom napuštanja carinskog područja putnik, strani državljanin, za robu koju iznosi sa sobom podnese Obrazac REF 4 (koji je na njegov zahtev popunio prodavac), kao i originalne račune za kupljenu robu, carinski radnik će na osnovu priložene dokumentacije utvrditi istovetnost robe i pečatom overiti Obrazac REF 4, zatim će pečatom i potpisom overiti prezentirane račune i u Obrazac REF 4 uneti datum iznošenja dobara iz carinskog područja. Originalne račune i overen Obrazac REF 4 zadržava stranka, a kopiju obrasca REF 4 zadržava carinski organ.
NAPOMENA: Carinski organ samo vrši overu podnetog Obrasca REF 4, ali ne i povraćaj plaćenog PDV.
Plaćeni PDV kupcu, odnosno podnosiocu zahteva za refakciju (donosiocu overenog originalnog Obrasca REF 4), vraća se u roku i na način propisan čl. 9. Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije PDV.

Zabrane i ograničenja
• Fizička lica ne mogu uvoziti i izvoziti robu trgovačkog karaktera.
• Fizička lica ne mogu uvoziti i izvoziti oružje i municiju.
• Prilikom uvoza životinja potrebno je dostaviti dokaz o zdravstvenoj ispravnosti životinje i na graničnom prelazu pribaviti dokument organa od nadležnog za zaštitu biljka i životinja.
• Predmeti od umetničke i kulturne vrednosti mogu se izvoziti - iznositi samo uz pribavljenu dozvolu republičkog ministarstva nadležnog za poslove kulture.
• Radio stanice - amaterske, mogu se uvoziti samo uz prethodno pribavljenu dozvolu nadležnog organa (Ministarstvo za kapitalne investicije Republike Srbije).
• Strana lica predmete nasleđene u našoj zemlji mogu izneti i izvesti pod uslovom reciprociteta.
• Fizička lica (i domaća i strana) motorna vozila uvoze pod istim uslovima (da vozilo ispunjava standard "Euro 3").
• Motorna vozila se nikada ne carine po takozvanom skraćenom postupku već isključivo po redovnom postupku.
• U postupku carinjenja motornih vozila ne može se primeniti jedinstvena carinska stopa (bez obzira na njihovu vrednost) već se ista carine po stopi navedenoj u Carinskoj tarifi.
 • Lovačko oružje i municiju (u odgovarajućoj količini) mogu privremeno uneti u našu zemlju domaći i strani državljani samo kada dolaze u organizovani lov (u organizaciji Lovačkog saveza ili drugih za to ovlašćenih organizacija).
• Lovci - turisti ulovljenu divljač i trofeje divljači mogu izneti iz zemlje i staviti ih u promet samo ako je za tu robu izdata propratnica (za divljač), odnosno trofejni list (za trofej).

Van mreže dragan

 • Full Member
 • ***
 • Poruke: 201
 • Karma: +4/-0
Odg: Carina-korisni saveti
« Odgovor #4 poslato: Avgust 30, 2012, 01:47:32 posle podne »
Carinski prelaz-zelena i crvena zona-objašnjenje

Dosta pitanja dobijamo sa molbom da objasnimo šta su to zeleni i crveni prolazi na carini:

Na Aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu carinska kontrola obavlja se ovim načinom od početka jula meseca 2004. godine.

U holu za međunarodne dolaske postavljene su table sa obaveštenjima o pravima i obavezama putnika, o tome šta je lični prtljag, koja je roba oslobođena plaćanja carine, a koju je zabranjeno uvoziti i slično.

Posle toga, putnik sam odlučuje koji će prolaz koristiti. Putnik treba da se opredeli za zeleni prolaz ukoliko smatra da nema robu koja podleže carinjenju, ili da ide na crveni kontrolni prolaz ukoliko ima robu koja podleže plaćanju uvoznih dažbina, ukoliko prijavljuje novac, privremeno unosi predmete, kao i u slučaju kada nije siguran za koji prolaz da se opredeli.

Carinski službenici imaju pravo na pregled putnika i prtljaga kako u crvenom, tako i u zelenom prolazu, s tim što je kod ovog metoda reč o selektivnom pregledu, a na osnovu principa analize rizika.

Prema važećim propisima, u putničkom prometu se može u tzv. skraćenom postupku, uvesti i ocariniti roba vrednosti do tri hiljade evra prilikom svakog putovanja. Stopa carine je u ovom slučaju jedinstvena i iznosi 10 odsto vrednosti robe, što uz pdv od 18 odsto i druge takse čini oko 32 odsto vrednosti robe.

Carinska savremena tehnologija: na znanje onima koji hoće da ilegalno rade - Izvor: Politika.rs (Fo­to D. Jevremović)

U našu zemlju, pored ličnog prtljaga i lekova za ličnu upotrebu, slobodno se može uneti do 200 cigareta, jedan parfem ili litar alkoholnog pića. Posebne dozvole potrebne su za žive životinje, sirovine životinjskog porekla, kućne ljubimce, kao i za biljke i amaterske radio-stanice.

Zabrana bez izuzetka odnosi se na oružje i municiju, nedozvoljene supstance, otrove i štetne materije kao i piratsku robu – plagijate. Savetujemo da ne nosite komercijalnu robu, niti robu u ime neke druge osobe. Unos deviza u Srbiju je slobodan, dok se iz zemlje može iznositi do 10 hiljada evra.

Putnici koji se sretnu sa neljubaznošću carinskog osoblja ili primete kršenje propisa od strane drugih putnika mogu izvršiti anonimnu prijavu na telefon 064/732 ili na telefon unutrašnje kontrole 011/311-73-10.

Važno!
Ukoliko sa stvarima, koje je potrebno prijaviti, pokušate da prođete na prolazu "bez prijave" možete imati velikih problema ako vas carinski službenik zaustavi i zatraži da proveri vaš prtljag. Platićete kaznu zato što ste prekršili carinske propise.


 

SAJT VIZNI REŽIM MOJE PUTOVANJE AMBASADE AMBASADE SRBIJE DOKUMENTA, ZAKONI I PROPISI INFORMACIJE IZRADA SAJTA